Serdecznie witamy

na witrynie naszej szkoły!

Zapraszamy do współpracy wszystkich,
którzy chcieliby pomóc w jej tworzeniu,
zarówno nauczycieli jak i uczniów.

Miłego przeglądania witryny życzą Mirosława Grzybek i Tomasz Milowski.

Osobiście zachęcam również każdego, kto posiada archiwalne zdjęcia szkoły, do udostępnienia ich poprzez naszą stronę całej lokalnej społeczności. Chodzi przede wszystkim o zdjęcia sprzed i z okresu rozbudowy szkoły. Chętnych proszę o  kontakt Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Proszę również o zgłaszanie wszelkich błędów w działaniu strony, błędów ortograficznych oraz literówek.


Najnowsze tematy

DYREKCJA ZSP-G W PIOTROWICACH OSTRZEGA

PRZED FIRMAMI, KTÓRE POWOŁUJĄC SIĘ NA

WSPÓŁPRACĘ ZE SZKOŁĄ

LUB DZIAŁAJĄC RZEKOMO W IMIENIU SZKOŁY,

PROSZĄ O SFINANSOWANIE

POMOCY SZKOLNYCH, KSIĄŻEK ITP.

 

W RAZIE ZAISTNIENIA TAKICH SYTUACJI,

PROSIMY O KONTAKT Z NAMI

POD NUMEREM (33) 841 33 77

 

Informacja nt. podręczników w r.szk. 2015/16

Uprzejmie informujemy, że w r.szk. 2015/2016 uczniowie klas I, II i IV szkoły podstawowej oraz klasy I gimnazjum otrzymają bezpłatne podręczniki i materiały ćwiczeniowe do obowiązkowych zajęć edukacyjnych (nie dotyczy religii). Zakupu dokona szkoła. Podręczniki będą wypożyczane uczniom i posłużą trzem kolejnym rocznikom.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie www.men.gov.pl

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2015/16 - POBIERZ

 

Pismo Urzędu Transportu Kolejowego

Najważniejszą zmianą w nowych wzorach legitymacji jest wprowadzenie wymogu wpisywania numeru PESEL.

 

W świetle obowiązujących przepisów, legitymacje szkolne wydane na drukach MEN-I/50/2
oraz MEN-I/51/2, bez wpisanego numeru PESEL, traktowane są jako nieważne i nie
poświadczają uprawnień do ulgowych przejazdów.
W przypadku okazania, w czasie kontroli
dokumentów przewozu osób lub bagażu, legitymacji poświadczającej uprawnienia ucznia
do ulgowego przejazdu bez wpisanego numeru PESEL, uczeń ten traktowany jest jako osoba
nieposiadająca prawa do ulgowego przejazdu.

Poniżej pełna treść pisma

Pismo Urzędu Transportu Kolejowego w związku ze zmianą w nowych wzorach legitymacji szkolnych
 

IX FESTYN RODZINNY 2015


13 czerwca 2015

SKRÓCONY REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO

  1. Uczestnicy rajdu powinni posiadać kartę rowerową, sprawny rower oraz kask rowerowy.
  2. Dzieci do lat 10 pod opieką rodziców lub prawnego opiekuna.
  3. Pozostali uczestnicy rajdu, do lat 18, wymagane oświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów (do pobrania w sekretariacie szkoły).
  4. Zapisy w dniach 18-29.05.2015 r. w sekretariacie szkoły w Piotrowicach, tel. (33) 841 33 77. Należy podać imię i nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, nr PESEL i rozmiar koszulki. Można zapisywać się także po godz. 1400 u p.Małgorzaty Góreckiej - ul. Akacjowa 45, tel. 504 137 649.
  5. Koszt uczestnictwa (płatne przy zgłoszeniu): dorośli - 17,-zł, młodzież - 14,-zł

Treść oświadczenia - pobierz:

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Komitet Rodzicielski przy Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Piotrowicach dnia 13.06.2015 r. organizuje w Piotrowicach Rodzinny Rajd Rowerowy. Rodzice/opiekunowie prawni wyrażają zgodę na udział ucznia/uczennicy w rajdzie. Uczestnicy rajdu powinni posiadać kaski (zgodnie z zasadami bezpieczeństwa). Rodzice/opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za brak i ewentualne skutki nieposiadania kasku.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(podpis rodzica/opiekuna)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

 

Rada Rodziców
przy Zespole Szkół w Piotrowicach
Rada Rodziców
przy Przedszkolu w Piotrowicach
 

Projekt "Pierwszy dzwonek"

Urząd Gminy w Przeciszowie informuje o możliwości uczestnictwa w projekcie „Pierwszy dzwonek” mającym na celu wsparcie uczniów z rodzin wielodzietnych 3+.

Wsparcie przeznaczone jest dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ na dofinansowanie zakupu artykułów edukacyjnych, w tym szkolnych oraz pomocy dydaktycznych w szczególności podręczników wymaganych według programu szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej.

Pełnoletni uczeń składa deklaracje samodzielnie.

Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, określonego w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.) tj. 684 zł netto.

Wszyscy członkowie rodziny mający status ucznia winni zamieszkiwać na obszarze województwa małopolskiego.

Zainteresowane osoby bądź rodziny mogą się zgłaszać do Urzędu Gminy w Przeciszowie  pok. 11 lub w pok. 6 w godzinach pracy Urzędu Gminy:
poniedziałek, środa, czwartek - 07.00-15.00
wtorek - 07.00-16.00
piątek - 07.00-14.00
w celu złożenia deklaracji uczestnictwa w projekcie.

Ostateczny termin złożenia deklaracji to 12 maj 2015r.

Wójt Gminy Przeciszów
Bogdan Cuber

 

Załączniki:


Regulamin projektu
 Deklaracja uczestnictwa w projekcie
 Oświadczenie o dochodach

 

Projekt

Szkoła bierze udział w projekcie "Wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie oświęcimskim"


 

Program profilaktyki palenia tytoniu


 

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU

 

Ogólne warunki ubezpieczenia
 

Zebrania i konsultacje z rodzicami w roku szkolnym 2014/15

W roku szkolnym 2014/15 zebrania i konsultacje dla rodziców planowane są na czwartki. Dyrekcja zastrzega sobie prawo do zmiany terminu w razie zaistnienia takiej konieczności.

Zebrania będą rozpoczynać się o godz.16.30
Konsultacje będą się odbywać o godz. 16.00-17.00

11.09.2014

ZEBRANIE

RODZICÓW

16.10.2014
KONSULTACJE
DLA RODZICÓW
27.11.2014

ZEBRANIE RODZICÓW

I WYWIADÓWKA

 

08.01.2015
KONSULTACJE
DLA RODZICÓW
05.02.2015

ZEBRANIE  RODZICÓW

I WYWIADÓWKA

 

26.03.2015
KONSULTACJE
DLA RODZICÓW
30.04.2015
WYWIADÓWKA

 

28.05.2015 KONSULTACJE
DLA RODZICÓW
 

Dni wolne w roku szkolnym 2014/15

W roku szkolnym 2014/15 dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych są:

Szkoła Podstawowa (6 dni)

Gimnazjum (6 dni)
10.11.2014 (pn) 10.11.2014 (pn)
02.01.2015 (pt) 02.01.2015 (pt)
01.04.2015 (śr) 01.04.2015 (śr)
21-23.04.2015 (wt, śr, cz) 21-23.04.2015 (wt, śr, cz)

Dnia 30 maja 2015 (sobota) odpracowywane będą zajęcia z 5 czerwca 2015 roku. Długi weekend po Bożym Ciele.

 

 

Dni wolne w roku szkolnym 2014/15

W roku szkolnym 2013/14 dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych są:

Szkoła Podstawowa (6 dni)

Gimnazjum (6 dni)

01.04.2015 (wt)

01.04.2015 (wt)

21-23.04.2015 (wt,śr, cz,)

21-23.04.2015 (wt,śr, cz,)

10.11.2014 (pon)

10.11.2014 (pon)

02.01.2015 (pt)

02.01.2015 (pt)

 

Kalendarz roku szkolnego 2014/15

Zimowa przerwa świąteczna  22-31.12.2014

Ferie zimowe   16.02. - 01.03.2015

Wiosenna przerwa świąteczna  02-07.04.2015

Sprawdzian w szkole podstawowej  01.04.2015

Egzamin gimnazjalny  21-23.04.2015

Zakończenie roku szkolnego  26.06.2015

 

Regulamin przyznawania stypendium za szczególne osiągnięcia


Regulamin przyznawania stypendium za szczególne osiągnięcia

 

Stypendium szkolne 2014/15

Do dnia 16 września 2014 r. rodzice uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (lub pełnoletni uczniowie) mogą ubiegać się o stypendia szkolne.

Pomoc materialna w formie stypendium szkolnego przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 456 zł, która obowiązuje od 1 października 2012 roku. Rodziną w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. 2013 poz. 182 j.t.) są osoby spokrewnione lub nie spokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Przeciszów .
Stypendium nie przysługuje:
- uczniom klas zerowych,
- uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Przeciszów

Zasady udzielania stypendium szkolnego:
1. Stypendium może być udzielone na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów), pełnoletniego ucznia a także dyrektora szkoły.
2. Wnioski można składać do 16 września 2014 r. w Urzędzie Gminy Przeciszów, pokój nr 11.
.
Więcej informacji i dokumenty do pobrania na stronie gminy.

 

Wyprawka szkolna 2014/15

Ostateczny termin składania wniosków do szkół upływa 5 września 2014 roku.

Rodzice proszeni są o kierowanie wszelkich pytań i wątpliwości do szkoły, do której będzie uczęszczać uczeń.


Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników

Ogłoszenie
Rozporządzenie

 

Uczniowie zakwalifikowani do kl.1 na rok szkolny 2014/15

Uczniowie SPOZA OBWODU SZKOŁY przyjęci do klasy I SP w Piotrowicach na rok szkolny 2014/15. - POBIERZ

 

Uczniowie nagrodzeni stypendium za szczególne osiągnięcia w II sem.

Wykaz uczniów ZSP-G w Piotrowicach nagrodzonych stypendium za szczególne, indywidualne osiągnięcia w nauce, sportowe lub artystyczne w II semestrze 2013/14.

 

Szkoła Podstawowa:

Natalia Stolarczyk, kl.IV,

Monika Marsowicz, kl.IV,

Agata Ortman, kl.VI.

 

Gimnazjum:

Karolina Szulc, kl. I,

Justyna Marsowicz, kl. III,

Sylwia Czekan, kl.III.

 

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK 2014/15

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2014/15 - POBIERZ

 
Więcej artykułów…