Serdecznie witamy

na witrynie naszej szkoły!

Zapraszamy do współpracy wszystkich,
którzy chcieliby pomóc w jej tworzeniu,
zarówno nauczycieli jak i uczniów.

Miłego przeglądania witryny życzą Mirosława Grzybek i Tomasz Milowski.

Osobiście zachęcam również każdego, kto posiada archiwalne zdjęcia szkoły, do udostępnienia ich poprzez naszą stronę całej lokalnej społeczności. Chodzi przede wszystkim o zdjęcia sprzed i z okresu rozbudowy szkoły. Chętnych proszę o  kontakt Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Proszę również o zgłaszanie wszelkich błędów w działaniu strony, błędów ortograficznych oraz literówek.


Najnowsze tematy

 

Komunikat

Zdjęcia w poniedziałek, 2 lutego, o godz. 800 . Prosimy zapoznać się z ofertą, aby w dniu zdjęć sprawnie zdecydować, które opcje nas interesują.


 

Konkurs na logo

Regulamin

konkursu na stworzenie nazwy i logo kopalni w Przeciszowie

1. Tematem Konkursu jest zaproponowanie nazwy kopalni wraz z jej logo.

2. Organizatorem konkursu jest KOPEX-EX-COAL Sp. z o.o., zaś Współorganizatorami szkoły podstawowe i gimnazjalne działające na terenie gminy Przeciszów.

3. Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń szkoły podstawowej lub gimnazjalnej działającej na terenie gminy Przeciszów.

4. Wyboru zwycięskich prac dokona Komisja Konkursowa. Komisja liczy 5 członków, w jej skład wchodzą: trzej przedstawiciele KOPEX-EX-COAL (w tym przewodniczący Komisji), jeden przedstawiciel Urzędu Gminy Przeciszów oraz jeden przedstawiciel szkół biorących udział w konkursie.

5. Komisja przyzna po trzy nagrody za zajęcie I, II i III miejsca dla uczniów każdej ze szkół.

6. Praca konkursowa powinna składać się z propozycji nazwy i logo kopalni.

7. Pracę należy złożyć w formie papierowej. Dopuszcza się również formę plastyczną i techniki komputerowej.

8. Prawa autorskie majątkowe do prac nagrodzonych przechodzą na własność Organizatora konkursu nieodpłatnie – przy uwzględnieniu realizacji przez Organizatora obowiązków opisanych w niniejszym Regulaminie, w tym przyznania i wydania nagród. Organizatorowi przysługiwać będzie wykonywanie autorskich praw majątkowych na następujących polach eksploatacji:

1) zwielokrotnienie utworów i egzemplarzy utworów dowolną techniką,

2) wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem utworów, wprowadzenie do pamięci komputera,

3) utrwalanie utworów na nośnikach fizycznych: płytach CD/DVD, nośnikach elektronicznych etc. oraz w elektronicznych bazach danych, ich rozpowszechnianie i rozporządzanie w inny sposób,

4) powielanie całości albo części utworów, rozpowszechnianie i rozporządzanie powstałymi kopiami w inny sposób,

5) dokonywanie reprodukcji mechanicznej oraz adaptacji elektronicznej, ich rozpowszechnianie i rozporządzanie nimi,

6) dokonywanie opracowań utworów (utworów zależnych) oraz ich rozpowszechnianie i rozporządzanie nimi w inny sposób.

9. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo wyboru do używania dowolnej z nagrodzonych prac, wykorzystywania częściowego, dokonywania w niej zmian bądź rezygnacji z jej używania.

10. Każda ze szkół biorących udział w Konkursie otrzyma od organizatora nagrodę w postaci dofinansowania z przeznaczeniem na cele dydaktyczne i oświatowe.

11. Każdy uczeń – Uczestnik Konkursu – otrzyma dyplom potwierdzający udział w Konkursie.

12. Zobowiązania podatkowe z tytułu przyznanych nagród leżą po stronie Organizatora.

13. Przez uczestnictwo w Konkursie rozumie się złożenie w oznaczonym terminie podpisanej pracy konkursowej. Uczestnictwo w Konkursie oznacza akceptację jego regulaminu.

14. Regulamin dostępny jest dla każdego Uczestnika w sekretariacie każdej ze szkół biorących udział w konkursie.

15. Praca Uczestnika konkursu winna być złożona przez niego w oznaczonym terminie w sekretariacie szkoły, której jest uczniem. Prace Uczestników wraz z listą Uczestników – uczniów danej szkoły – zostaną przekazane Komisji Konkursowej.

16. Wyniki Konkursu zostaną podanej do publicznej wiadomości po zakończeniu prac Komisji Konkursowej.

Zarząd KOPEX-EX-COAL Sp. z o.o.


 

Program profilaktyki palenia tytoniu


 

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU

 

Ogólne warunki ubezpieczenia
 

Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy

Gminna Komisja Wyborcza podała termin wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy w Przeciszowie II kadencji (2014-2017), które odbędą się dnia 12 grudnia 2014 r. w godz. 1200-1700 na terenie szkół gimnazjalnych.

Więcej pod linkiem:

http://przeciszow.iap.pl/pl/226/99/wybory-do-mlodziezowej-rady-gminy.html

 

Zebrania i konsultacje z rodzicami w roku szkolnym 2014/15

W roku szkolnym 2014/15 zebrania i konsultacje dla rodziców planowane są na czwartki. Dyrekcja zastrzega sobie prawo do zmiany terminu w razie zaistnienia takiej konieczności.

Zebrania będą rozpoczynać się o godz.16.30
Konsultacje będą się odbywać o godz. 16.00-17.00

11.09.2014

ZEBRANIE

RODZICÓW

16.10.2014
KONSULTACJE
DLA RODZICÓW
27.11.2014

ZEBRANIE RODZICÓW

I WYWIADÓWKA

 

08.01.2015
KONSULTACJE
DLA RODZICÓW
05.02.2015

ZEBRANIE  RODZICÓW

I WYWIADÓWKA

 

26.03.2015
KONSULTACJE
DLA RODZICÓW
30.04.2015
WYWIADÓWKA

 

28.05.2015 KONSULTACJE
DLA RODZICÓW
 

Dni wolne w roku szkolnym 2014/15

W roku szkolnym 2014/15 dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych są:

Szkoła Podstawowa (6 dni)

Gimnazjum (6 dni)
10.11.2014 (pn) 10.11.2014 (pn)
02.01.2015 (pt) 02.01.2015 (pt)
01.04.2015 (śr) 01.04.2015 (śr)
21-23.04.2015 (wt, śr, cz) 21-23.04.2015 (wt, śr, cz)

Dnia 30 maja 2015 (sobota) odpracowywane będą zajęcia z 5 czerwca 2015 roku. Długi weekend po Bożym Ciele.

 

 

Dni wolne w roku szkolnym 2014/15

W roku szkolnym 2013/14 dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych są:

Szkoła Podstawowa (6 dni)

Gimnazjum (6 dni)

01.04.2015 (wt)

01.04.2015 (wt)

21-23.04.2015 (wt,śr, cz,)

21-23.04.2015 (wt,śr, cz,)

10.11.2014 (pon)

10.11.2014 (pon)

02.01.2015 (pt)

02.01.2015 (pt)

 

Kalendarz roku szkolnego 2014/15

Zimowa przerwa świąteczna  22-31.12.2014

Ferie zimowe   16.02. - 01.03.2015

Wiosenna przerwa świąteczna  02-07.04.2015

Sprawdzian w szkole podstawowej  01.04.2015

Egzamin gimnazjalny  21-23.04.2015

Zakończenie roku szkolnego  26.06.2015

 

Regulamin przyznawania stypendium za szczególne osiągnięcia


Regulamin przyznawania stypendium za szczególne osiągnięcia

 

Stypendium szkolne 2014/15

Do dnia 16 września 2014 r. rodzice uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (lub pełnoletni uczniowie) mogą ubiegać się o stypendia szkolne.

Pomoc materialna w formie stypendium szkolnego przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 456 zł, która obowiązuje od 1 października 2012 roku. Rodziną w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. 2013 poz. 182 j.t.) są osoby spokrewnione lub nie spokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Przeciszów .
Stypendium nie przysługuje:
- uczniom klas zerowych,
- uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Przeciszów

Zasady udzielania stypendium szkolnego:
1. Stypendium może być udzielone na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów), pełnoletniego ucznia a także dyrektora szkoły.
2. Wnioski można składać do 16 września 2014 r. w Urzędzie Gminy Przeciszów, pokój nr 11.
.
Więcej informacji i dokumenty do pobrania na stronie gminy.

 

Wyprawka szkolna 2014/15

Ostateczny termin składania wniosków do szkół upływa 5 września 2014 roku.

Rodzice proszeni są o kierowanie wszelkich pytań i wątpliwości do szkoły, do której będzie uczęszczać uczeń.


Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników

Ogłoszenie
Rozporządzenie

 

Uczniowie zakwalifikowani do kl.1 na rok szkolny 2014/15

Uczniowie SPOZA OBWODU SZKOŁY przyjęci do klasy I SP w Piotrowicach na rok szkolny 2014/15. - POBIERZ

 

Uczniowie nagrodzeni stypendium za szczególne osiągnięcia w II sem.

Wykaz uczniów ZSP-G w Piotrowicach nagrodzonych stypendium za szczególne, indywidualne osiągnięcia w nauce, sportowe lub artystyczne w II semestrze 2013/14.

 

Szkoła Podstawowa:

Natalia Stolarczyk, kl.IV,

Monika Marsowicz, kl.IV,

Agata Ortman, kl.VI.

 

Gimnazjum:

Karolina Szulc, kl. I,

Justyna Marsowicz, kl. III,

Sylwia Czekan, kl.III.

 

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK 2014/15

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2014/15 - POBIERZ

 

Rekrutacja do ZSP-G w Piotrowicach na rok szkolny 2014/15

 1. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły są przyjmowane do szkoły podstawowej i gimnazjum z urzędu, na podstawie zgłoszenia (druk dostępny również w sekretariacie szkoły). Zgłoszenia wypełnia się w terminie do 20 czerwca 2014 r. (uczniowie kl. VI już je otrzymali).
 2. Jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami, mogą być przyjmowane dzieci spoza obwodu na podstawie poniżej podanych kryteriów. Rodzice dzieci spoza obwodu wypełniają wniosek o przyjęcie do szkoły.
 3. Kryteria rekrutacji.
 4. Terminy postępowania rekrutacyjnego do gimnazjum, na podstawie Decyzji Małopolskiego Kuratora Oświaty z 3 lutego 2014 r.
  • Od 3 marca do 20 czerwca 2014 r. – składanie dokumentów (zgłoszenie i wniosek). Tryb i formę składania dokumentów określi organ prowadzący szkołę.
  • Od 27 czerwca do 2 lipca 2014 r. – przedkładanie oryginałów świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o wynikach sprawdzianu.
  • 7 lipca 2014 r. godz. 13.00 – podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego do publicznej wiadomości w formie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
  • Do 9 lipca 2014 r. – potwierdzanie woli podjęcia nauki w danej szkole przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia, poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu w klasie szóstej.
  • 10 lipca 2014 r. godz. 13.00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
  • Do 29 sierpnia 2014 r. –  postępowanie uzupełniające.
 5. O przyjęciu do szkoły ucznia spoza obwodu decyduje Komisja Rekrutacyjna. Organem odwoławczym od decyzji komisji jest dyrektor szkoły.